{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Snipejabroedenparen?????? 1992--
Common Ternjabroedenparen?80???? 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen?121012?16 1990+~
Ruffjabroedenparen000000 1990--0
Savi's Warblerjabroedenparen?????? 1990
Sedge Warblerjabroedenparen?????? 1990-
Western Marsh Harrierjabroedenparen10811??? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.?????23
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.508481635616722716 1980-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.373854304784486750834736 1980-0
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.372377411344471427 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.228222311904180515291838 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.???880?5448
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.344244545331 19800+