{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Naardermeer

Natura 2000-gebied Naardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen050000 1990~-
Great Cormorantjabroedenparen705673679656584650 1990---
Great Reed Warblerjabroedenparen0000?0 1990--0
Purple Heronjabroedenparen46561016386105 1990+0
Savi's Warblerjabroedenparen?????? 199000Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.460664609349552967453726 1993++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.1339410527394542408 19930~