{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wilck

Natura 2000-gebied De Wilck

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.209523892650246022792115 1991+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.73610171239596646822 1995+++
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.323125212126 1996+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.300001 1991~~