{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.524618218680204481 1980++~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.354418109 19810-
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.148901303614946142502033317477 1980+++
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.268285421185342108 1980+-
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.8987975577455031227 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.554563529591765720 1980++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.887182585878 19800~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.100?00 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.30??08 2009~~