{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.688524618218678204 1980++~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.435441810 19810-
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.151801489013036149461423920333 1980++++
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.441268285421185342 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.1204898797557736503 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.1107554563529597765 1980++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.988871825858 19800~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.0100?0 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.030??0 2009----