{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.512688524618218679 1980++~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.104354418 19810-
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.144351518014890130361494614235 1980+++
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.309441268285421185 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.16511204898797557728 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.10631107554563529597 1980++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.319888718258 19800~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.00100? 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.0030?? 2009--