{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zouweboezem

Natura 2000-gebied Zouweboezem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen253121202820 19900~
Purple Heronjabroedenparen168145183135?170 1990+~
Spotted Crakejabroedenparen000[1][0][0] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Gadwalljafoeragerenseiz. max.38449121202128151 1994+~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.70161014515 1992~~