{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zouweboezem

Natura 2000-gebied Zouweboezem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen1923253121? 19900~
Purple Heronjabroedenparen157209168145183135 1990+~
Spotted Crakejabroedenparen000001 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Gadwalljafoeragerenseiz. max.14314138449121202 1994+~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.254570161014 1992++