{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Porseleinhoenjabroedenparen001000 19900~
Purperreigerjabroedenparen200142162150180230 1990+++
Snorjabroedenparen161619311114 2004~~
Zwarte Sternjabroedenparen582939261318 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.652697699799573887 1982++~
Krakeendjafoeragerenseiz. max.4051231307566124 1988++~
Slobeendjafoeragerenseiz. max.10353229493226220 1988++++
Smientjaslapenseiz. max.493520631570195610763507 19960-