{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.706757140210251677639 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.1239797165511181054815 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.4857714 1980+~
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.1516881123272417641485 1980++~
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.617741?9924551245 1980++~
Wilde Zwaanneefoeragerenseiz. gem.1520?213541 1980++~