{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.341602871939244285132809725655 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.7964?109466 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.1269610161143597173101149317 1980+-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.549697719703769647 1980++0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.151232233218176296 1980++0
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.4514173?11823 19800--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.221110112 1980~~