{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.289043942628567281302566432980 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.66?108?66135 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.1019314308708010069927314651 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.6957276897806411198 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.237235219176296357 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.14173?1182315 1980~--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.11101122 1980~~