{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.135721133812077172701550813452 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.78471978473119381344 1980++++
Kleine Rietgansneefoeragerenseiz. gem.??0000 1980---
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.7888658962674420100307685 1980+0