{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.663001157487128 1980+~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.118613452046162518561411 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.000000 1980~~
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.278328221606214721522444 1980~~