{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Hunzedal en Onnerpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Hunzedal en Onnerpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.706558714955288735643649 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.357436563836462422472597 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.11?100 1980~--