{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Vughtse Gement

Overig - watervogelmonitoringgebied Vughtse Gement

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.439577107881914741320 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.24130684 1982~--