Taigarietgans, Anser fabalis - foto: Conny Leijdekker-Winthorst

Taigarietgans

Anser fabalis - Taiga Bean Goose
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
1-22 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
1-3, nov,mrt (2016-2021)
Ramsar 1%
890