RapportAchtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten

Download
Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten
Omslag Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten

In Nederland verlopen de ontwikkelingen in het agrarisch gebied snel. Via allerlei beleidsmaatregelenwordt geprobeerd dit zoveel mogelijk in goede banen te leiden. De kennis die hiervoor nodig is kan niet langer volledig uit de bestaande meetnetten worden gehaald. Steeds duidelijker wordt dat het beleid zich toespitst op gebieden. Daarvoor is het essentieel om beter zicht te krijgen op verspreiding van boerenlandvogels en de veranderingen daarin. Alleen dan kunnen goede begrenzingen van gebieden waarin het beleid vorm krijgt worden gemaakt. Tegelijk blijft de behoefte aan informatie over de aantalontwikkeling van boerenlandvogels gelijk aan de huidige situatie.

Deze veranderde vraag vanuit het beleid heeft geleid tot de opzet van een nieuw meetnet dat zich speciaal richt op soorten van het agrarisch gebied; het Meetnet Agrarische soorten (MAS). In dit meetnet worden de volgende doelstellingen gehanteerd:

  1. Het vaststellen van aantallen en verspreiding van (broed)vogelsoorten van het agrarische gebied en het signaleren van landelijke en regionale veranderingen hierin in een zo vroeg mogelijk stadium (signalerende functie meetnet);
  2. Het koppelen van deze gegevens aan habitatkarakteristieken om zo meer inzicht te krijgen in aantalontwikkelingen en de invloed die landgebruik en beheer daarop hebben (evaluerende functie meetnet zowel op beleidals beheerniveau).

In deze rapportage wordt onderzocht in hoeverre een meetnet gebaseerd op punttellingen aan deze doelstellingen kan voldoen. In de rapportage wordt ingegaan op factoren als telduur, telfrequentie, steekproefgrootte en noodzakelijke analysetechnieken.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2011/08