RapportBroedvogels in Nederland in 2010

Download
Broedvogels in Nederland in 2010
Omslag Broedvogels in Nederland in 2010

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2010. Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit schept bijzondere (Europeesrechtelijk vastgelegde) verplichtingen ten aanzien van het behoud van deze vogelsoorten en de inrichting en het beheer van broedgebieden. Mede om deze reden vinden in ons land al tientallen jaren inventarisaties plaats van broedvogels, in hoofdzaak door vrijwilligers. De inventarisaties richten zich op alle broedvogels, van zeldzame vogels en kolonievogels tot algemene soorten.

Broedvogelinventarisaties worden door Sovon Vogelonderzoek Nederland georganiseerd binnen het netwerk Ecologische Monitoring. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat, de provincies en de Stichting Gegevensautoriteit Natuur in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2012/01