RapportJaar van de Tapuit 2005

Download
Jaar van de Tapuit 2005
Omslag Jaar van de Tapuit 2005

In het laatste kwart van de vorige eeuw is de Tapuit sterk in aantal afgenomen als broedvogel in Nederland, een ontwikkeling die nog altijd voortduurt. Van de enkele duizenden paren in de jaren zeventig bleken er in 1998-2000 hooguit 600-800 over te zijn.

De zorgelijke situatie van de Tapuit komt goed tot uiting in de onlangs verschenen nieuwe Rode Lijst, waarin de status van de soort is opgeschaald van de categorie ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’. Een beter beeld van voorkomen en broed-succes, en meer zicht op de mogelijke factoren die dat bepalen, werd noodzakelijk geacht voor een betere bescherming van de Tapuit. Daarom hebben Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogel-onderzoek Nederland het jaar 2005 uitgeroepen tot het Jaar van de Tapuit.

Hierin werd getracht een volledig en actueel beeld van de verspreiding en populatiegrootte van de Tapuit als broedvogel in Nederland te verkrijgen, informatie te verzamelen over de specifieke habitatvoorkeur van de Tapuit, mede in relatie tot het broedsucces, en inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van het aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid in de vorm van nestkasten.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2006/04