RapportEvaluatie van de effectiviteit van beschermingsmaatregelen voor Kwartelkoningen in Nederland

Omslag Evaluatie van de effectiviteit van beschermingsmaatregelen voor Kwartelkoningen in Nederland

In het kader van het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid loopt sinds 2001 in ons land een beschermingsprogramma voor de Kwartelkoning. Het late broedseizoen van deze soort heeft succesvol broeden in toenemende mate onmogelijk gemaakt, omdat zelfs in hooilanden met beheerspakketten de maaidata te vroeg in het broedseizoen vallen (doorgaans 15 juni) en tot verstoring leiden. Het beschermingsprogramma vindt plaats binnen het raamwerk van het 'Beschermingsplan Kwartelkoning' dat in het voorjaar van 2004 door het Ministerie van LNV is gepresenteerd en dat wordt uitgevoerd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2007/09