RapportTotale aantallen sterns in het IJsselmeergebied in heden en verleden aan de hand van slaapplaatstellingen

Omslag Totale aantallen sterns in het IJsselmeergebied in heden en verleden aan de hand van slaapplaatstellingen

Monitoringgegevens over sterns als niet broedvogel zijn gewenst in het kader van Natura 2000 en vaststelling Ecologische Toestand Rijkswateren. In het kader van Natura 2000 gaat het daarbij om de vaststelling van de Staat van Instandhouding op landelijk en gebiedsniveau. Bij de vaststelling van de Ecologische Toestand Rijkswateren gaat het om trends van indicatieve soorten voor hoofdwatersystemen. Om deze gegevens op een goede wijze te verzamelen, is het noodzakelijk om sterns op slaapplaatsen te tellen. SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft om deze reden in samenwerking met Bureau Waardenburg in 2007 een project opgestart om de belangrijkste slaapplaatsen van reuzenstern, visdief en zwarte stern te tellen.

Uitgever
Bureau Waardenburg/SOVON Vogelonderzoek Nederland, Culemborg/Beek-Ubbergen
Rapportnr
Bureau Waardenburg-rapport 08-047/2008/04