RapportDe laatste karakteristieke vogels van het open duin

Download
De laatste karakteristieke vogels van het open duin
Omslag De laatste karakteristieke vogels van het open duin

Dit rapport bestaat uit drie deelrapporten: Blauwe Kiekendief (hoofdstuk 2), Tapuit (hoofdstuk 3) en Grauwe Klauwier (hoofdstuk 4). Elk deelrapport bestaat uit een relevante inleiding waarin wordt ingegaan op de soorteigen problematiek en achterliggende ecologie ter aanvulling op het populatieonderzoek. Voorts worden de onderzoeksmethode en de resultaten beschreven. Het rapport eindigt met een synthese waarin de verkregen resultaten en knelpunten worden besproken, en waarin wordt ingegaan op populatieontwikkelingen.

Uitgever
Stichting Bargerveen, Nijmegen / SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
Rapportnr
2008/17