RapportEvaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten / deelrapport 12

Omslag Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten / deelrapport 12

Deelrapport 12: Effecten van grootte, vorm en ligging van ganzenfoerageergebieden op de opvangcapaciteit

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2008/21