RapportDe Kwartelkoning in Nederland in 2007

Download
De Kwartelkoning in Nederland in 2007
Omslag De Kwartelkoning in Nederland in 2007

Kwartelkoningen zijn voor het succesvol broeden in Nederland grotendeels aangewezen op speciale beschermingsmaatregelen. Sinds 1998 vinden er op een aantal plaatsen in het land initiatieven plaats om uitmaaien van Kwartelkoningen te voorkomen en het broedsucces te verhogen. Tegelijk wordt een jaarlijkse monitoring van de populatie uitgevoerd en wordt onderzoek naar de leefwijze van de soort geinitieerd. Sinds 2001 zijn deze activiteiten onderdeel van een landelijk beschermingsprogramma dat wordt gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland (mede namens het Platform Soortbeschermings Organi- saties PSO) en SOVON Vogelonderzoek Nederland, in het kader van het soortenbeleid van het Ministerie van LNV. De jaarlijkse monitoring wordt uitgevoerd door ca. 200 vrijwilligers. Zonder beschermingsmaatregelen zou jaarlijks ongeveer tweederde van alle Nederlandse Kwartelkoningen door agrarische werkzaamheden worden verstoord.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
SOVON-Informatierapport 2008/04