RapportHet Jaar van de Visdief 2009

Download
Het Jaar van de Visdief 2009
Omslag Het Jaar van de Visdief 2009

In 2009 organiseerde SOVON in samenwerking met Vogelbescherming Nederland het ‘Jaar van de Visdief’. Het broedsucces zoals dat in 2009 in de meeste kolonies werd vastgesteld is aan de lage kant. Algemeen wordt een broedsucces van 0,75 jong per paar als voldoende beschouwd om de populatie op peil te houden. Afgezien van de kleine kolonies langs de Maas, haalde dat in 2009 geen enkele Nederlandse kolonie; en ook in voorgaande jaren (Waddenzee) waren de broedresultaten eerder beneden dan bovengemiddeld. Een toegenomen overspoelingskans, laag voedselaanbod en lokaal predatiedruk worden als redenen opgevoerd voor neergaande aantallen en hoge kuikensterfte.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2010/08