RapportVoortgangsrapportage 2010-2011 herintroductie Korhoen in het Nationale Park De Hoge Veluwe najaar 2010- zomer 2011

Omslag Voortgangsrapportage 2010-2011 herintroductie Korhoen in het Nationale Park De Hoge Veluwe najaar 2010- zomer 2011

Het aantal Korhoenders in Nederland is de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. In Gelderland is het Korhoen zelfs geheel verdwenen. Bij de achteruitgang van het Korhoen hebben meerdere factoren een rol gespeeld, maar veranderingen in het leefgebied zijn hierbij van doorslaggevend belang geweest. Uit een evaluatie van potentiële leefgebieden in Gelderland is gebleken dat een aantal gebieden, waaronder De Hoge Veluwe, (weer) geschikt lijkt te zijn als korhoenleefgebied (Smit 2003). Het is zeer onwaarschijnlijk dat het Korhoen zich zelfstandig in Gelderland opnieuw weet te vestigen, gezien de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde (rest)populaties. Om deze redenen is De Hoge Veluwe overgaan tot herintroductie van het Korhoen in Gelderland. Het project is in 2007 van start gegaan en zal in principe een duur hebben van minimaal 10 jaar, waarbij ieder jaar Korhoenders zullen worden uitgezet.


SOVON heeft van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (hierna ‘het Park’ genoemd) de opdracht gekregen om het herintroductieproject van Korhoenders op de Hoge Veluwe te begeleiden in de periode mei 2010-augustus 2011. In de onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring en het onderzoek aan het uitzetten van Korhoenders in deze periode. Voorts is een overzicht opgenomen van ervaringen met het uitzetten van Korhoenders in andere herintroductieprojecten.
Voor informatie over de herintroductie in de periode 2007- mei 2010 wordt verwezen naar voortgangsrapportages over deze periode: Smit & Bos (2008), Smit & Koopmans (2009) en Smit et al. (2010).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2011/23