RapportWat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels

Download
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels
Omslag Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels

Het model WEBTICS (Wader Energy Balance TIdal Cycle Simulator) voorspelt de draagkracht van het wad voor overwinterende Scholeksters op basis van gegevens over onder andere voedselaanbod en hoogteligging van het betreffende wad. Het model is, naast berekeningen over de effecten van  handmatige en mechanische kokkelvisserij, plaaterosie en vaargeulverruiming ook ingezet om het effect van bodemdaling door gaswinning op de draagkracht te berekenen. Dit rapport beschrijft hoe het door de Universiteit van Amsterdam recent ontwikkelde UvA-Bird Tracking System (UvA-BiTS) is ingezet om te toetsen of het verspreidingsgedrag van vrijlevende Scholeksters overeenkomt met de voorspellingen van WEBTICS. Doordat er op verschillende plaatsen in de Waddenzee Scholeksters werden gezenderd en omdat veel van de gezenderde Scholeksters in de loop der tijd verschillende hoogwatervluchtplaatsen bezochten, kon daarnaast voor een groot aantal hoogwatervluchtplaatsen een verband worden gelegd met het bijbehorende laagwaterfoerageergebied.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2015/02