RapportKennisoverzicht populatie-ontwikkeling Wilde Eend, krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland en omliggende landen

Omslag Kennisoverzicht populatie-ontwikkeling Wilde Eend, krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland en omliggende landen

Afnemende aantalsontwikkeling van enkele algemene eendensoorten in Nederland was aanleiding voor een verkennend onderzoek. De aantallen van de Wilde Eend nemen al geruime tijd af, zowel in de broedtijd als daarbuiten. Daarmee onderscheidt Nederland zich in ongunstige zin van andere Europese landen. De negatieve teneur contrasteert bovendien met de positieve ontwikkeling van een ecologisch nauw verwante soort, de Krakeend. Ook de in Nederland overwinterende aantallen Kuifeenden en Tafeleenden nemen af. Beide soorten zijn bij ons sterk afhankelijk van het netwerk aan Natura 2000-gebieden. Het is belangrijk om te weten of de oorzaken voor de gesignaleerde negatieve trends in Nederland liggen of daarbuiten.

Dit rapport is een bundeling van bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland en het buitenland. Vervolgens worden factoren besproken die een rol kunnen spelen bij de populatieontwikkeling, zoals (veranderingen in) habitat, nestsucces, overleving, klimaat en jachtdruk (afschot, vangst). Gegevens over overleving van Wilde Eend en Krakeend (aan de hand van ringterugmeldingen) zijn voor dit rapport voor het eerst geanalyseerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2015/65