RapportActueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland, situatie februari 2016

Omslag Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland, situatie februari 2016

Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen kracht hebben bereikt, maar bijvoorbeeld uit vogelcollecties afkomstig zijn. Één van deze soorten is Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis. Deze soort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika en is via watervogelcollecties in Europa terecht gekomen (Groot 1997, Henderson 2009). Er wordt verondersteld dat de meeste Nederlandse Rosse Stekelstaarten uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn. Ook in Nederland worden echter Rosse Stekelstaarten in gevangenschap gehouden en de kans bestaat dat exemplaren ontsnappen, met name wanneer ze niet tijdig worden gekortwiekt. In het Verenigd Koninkrijk zijn de aantallen Rosse Stekelstaarten sterk gedaald na een uitroeiingsprogramma ter bescherming van de op wereldschaal bedreigde Witkopeend Oxyura leucocephala (waar de soort mee kan hybridiseren; Henderson 2009). 

 

In 2011 heeft Sovon een analyse uitgevoerd naar de locaties waar de Rosse Stekelstaart in de voorgaande tien jaren in Nederland was waargenomen. Daarnaast zijn in februari 2011 Rosse Stekelstaarten op al deze locaties geteld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de aantallen op dat moment (Hornman 2011). Een soortgelijke telling is herhaald in februari-maart 2014 (Deuzeman & Slaterus 2014). In voorliggende rapportage presenteren we de resultaten van een zelfde telling die in februari 2016 is uitgevoerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/23