RapportDraagkracht voor foeragerende ganzen en Smienten in het Natura 2000-gebied Rijntakken

Omslag Draagkracht voor foeragerende ganzen en Smienten in het Natura 2000-gebied Rijntakken

Het ministerie van Economische Zaken heeft Sovon een aantal vragen gesteld in het kader van het nog te publiceren wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken. De vragen hebben betrekking op de nog toe te voegen foerageerdoelen voor de verschillende soorten ganzen en voor Smienten, en komen neer op de volgende hoofdvraag: ‘Is er voor de aanwijssoorten Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Toendrarietgans en Smient voldoende foerageercapaciteit binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken beschikbaar met de huidige inrichting?’

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/29