RapportBroedvogels in Nederland in 2015

Download
Broedvogels in Nederland in 2015
Omslag Broedvogels in Nederland in 2015

Een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2015. Het rapport bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het Broedvogelmonitoringproject (BMP), de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. reproductiemeetnet Waddenzee), het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren, het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het Meetnet Weidevogels en het Meetnet Nestkaarten. Het Meetnet Weidevogels combineert de weidevogelgegevens uit het BMP met die van de (weide)vogelmeetnetten van afzonderlijke provincies (incl. Meetnet Agrarische Soorten, MAS, in Groningen en Flevoland). Het Meetnet Zoete Rijkswateren wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Monitoringprogramma Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Daarnaast zijn in deze rapportage resultaten verwerkt van het Constant Effort Sites-project (CES, in 2015 geen onderdeel van het Meetnet Broedvogels).

Inhoud Broedvogelrapport

Na de inleiding (hoofdstuk 1), een beschrijving van methode en materiaal (hoofdstuk 2), gevolgd door een samenvatting van het weer en de waterstanden (hoofdstuk 3), worden in hoofdstuk 4 algemene ontwikkelingen in Nederland besproken. Hoofdstuk 5 bevat soortteksten die ingaan op zeldzame broedvogels, kolonievogels en enkele algemene(re) soorten, o.a. soorten die relevant zijn in verband met het beleid betreffende het Natura 2000-netwerk en de beschermingsregimes als gevolg van de Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en de Nota Ruimte (Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Resultaten van de 'speciale' projecten zijn verwerkt in soortteksten in hoofdstuk 5 bij verschillende kustbroedvogels (reproductiemeetnet Waddenzee, Meetnet Kustbroedvogels Wadden), Tafeleend, Porseleinhoen, Waterhoen, Oeverloper (Meetnet Zoete Rijkswateren), Ekster en Zwarte Kraai (MUS), Kievit (Meetnet Weidevogels), Tjiftjaf en Fitis (Meetnet Nestkaarten, CES).

Soortbesprekingen

Sinds het broedvogelrapport over 2011 volgen we het soortconcept en deels ook de soortvolgorde van de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (versie 2013; zie verder hoofdstuk 5.1). De soortbesprekingen in de broedvogelrapporten richten zich met name op kolonievogels en zeldzame soorten. Algemene soorten worden periodiek besproken. Achterin dit rapport (bijlage 3) is een (alfabetisch) overzicht opgenomen waarin wordt aangegeven welke soortteksten in dit rapport en de 14 voorgaande rapporten zijn opgenomen. In de bijlagen zijn verder alle ons bekende tellers in 2015 te vinden en de BMP-trendlijnen van 185 soorten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2017/04