RapportVoorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018

Download
Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018
Omslag Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland gaan 2018 uitroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. De landelijke aantallen broedparen zijn ten opzichte van de jaren zestig sterk afgenomen. De soort staat dan ook als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst (Van Beusekom et al. 2004). Vooral in steden is de Huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Sinds de eeuwwisseling vertonen de aantallen enig herstel, waarbij trends verschillen per regio en bodemsoort zonder duidelijke patronen. Hier en daar lijkt de soort echter ook weer als stadsvogel terug te keren. De oorzaken voor de afname op de lange termijn zijn niet geheel duidelijk, maar hangen waarschijnlijk samen met problemen met nestbouw en voedselvoorziening. Ook is onduidelijk waardoor het recente herstel wordt veroorzaakt, en hoe dat verder is te stimuleren. In opdracht van Vogelbescherming is ter voorbereiding van het Jaar van de Huiszwaluw een voorstudie uitgevoerd. Doel van deze voorstudie is om de huidige kennis met betrekking tot het voorkomen van de Huiszwaluw op een rij te zetten en daaruit voortvloeiend de belangrijkste kennishiaten te identificeren. Daarnaast is beknopt beschreven op welke wijze (een deel van) de kennishiaten beantwoord zouden kunnen worden met gerichte tel- en onderzoeksactiviteiten in het Jaar van de Huiszwaluw.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2017/19