RapportStatus van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar

Omslag Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar

Was de provincie Groningen oorspronkelijk vooral belangrijk voor ganzen in de trektijd en gedurende de winter, nu herbergt de provincie ook in toenemende mate broedende ganzen. Groningen volgt daarmee een landelijke trend. Dit rapport geeft een samenvatting van de beschikbare kennis over aantallen en verspreiding van broedende ganzen in Groningen, van het broedsucces, van de aanwezige aantallen in de zomer (broedvogels en nietgeslachtsrijpe vogels), van aantallen en verspreiding van ruiende ganzen en de herkomst van ganzen in de verschillende delen van het jaar. De focus ligt daarbij op Grauwe Gans en Canadese Gans, de beide soorten die beleidsmatig het meest relevant zijn in verband met gerapporteerde landbouwschade. Deze rapportage is opgesteld op verzoek van de Provincie Groningen, om het ganzenbeleid van de Provincie te ondersteunen met beschikbare kennis. Als basis dienden gegevens uit de langlopende monitoring van broedvogels en winter- en trekvogels, gegevens van de twee atlasprojecten van Sovon en informatie verkregen uit het ringen en aflezen van ganzen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2017/42