RapportTapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017

Download
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017
Omslag Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017

Op Texel waren rond 1990 nog 120-140 paren Tapuiten aanwezig. Daarna nam de stand af tot minder dan 20 in 2008. Sindsdien is van een opvallend herstel sprake, tot 45-54 in 2014-2016 (gegevens Sovon).

Voor de Tapuit zijn doelen geformuleerd voor Natura 2000-gebied ‘’Duinen en Lage Land Texel’’. Het gaat hier om een herstelopgave van 100 broedparen. Staatsbosbeheer Texel en Nationaal Park Texel hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de situatie van de Tapuit op Texel, in het bijzonder in relatie tot begrazing en mogelijke predatie door verwilderde huiskatten.

In 2016 is daarom met behulp van gericht veldwerk onderzoek gedaan naar de aantallen, verspreiding en het broedsucces van Tapuiten in het grootste bolwerk op Texel, de Eierlandse Duinen (van Turnhout & Majoor 2016b). In 2017 is dit onderzoek gecontinueerd, en is de vraagstelling aangescherpt.

Tot voor enkele jaren geleden werd dit gebied met schapen begraasd, op dit moment vindt er geen begrazing plaats (afgezien van Konijnen) en wordt er door Staatsbosbeheer nagedacht over een nieuw begrazingsplan voor de komende jaren. De Tapuit speelt als kensoort van droge open duingraslanden een belangrijke rol bij de te maken beheerkeuzes.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2017/59