RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten

Weinig vogelsoorten zijn in Nederland zo afhankelijk van open, droge duinhabitats als de Tapuit Oenanthe oenanthe. In het laatste kwart van de vorige eeuw is de soort als broedvogel sterk in aantal afgenomen. Van de enkele duizenden paren in de jaren ’70 bleken er in 1998-2000 hooguit 600-800 over te zijn. Bij een landelijke inventarisatie in 2005, het ‘Jaar van de Tapuit’, bleken nog slechts 250-300 territoria te resteren. Daarna fluctueerde de populatie rond dit niveau. De meest recente schattingen vallen wat hoger uit (2015: 270-310, 2016: 280-320) en volgde op een paar magere jaren (2013: 210-250, 2014: 230-270; gegevens Sovon). Op de nieuwe Rode Lijst staat de Tapuit nog altijd te boek als ‘bedreigd’ (van Kleunen et al. 2017).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/17