RapportJaar van de Kievit

Download
Jaar van de Kievit
Omslag Jaar van de Kievit

Een van de bekendste boerenlandvogels van Nederland, de Kievit, is sinds halverwege de jaren tachtig met meer dan 50% afgenomen. Belangrijke redenen die hiervoor worden aangegeven zijn verlies van broedhabitat, intensiever landgebruik door de landbouw en toegenomen verliezen door predatie. Meerdere studies wijzen uit dat de laatste decennia geen veranderingen in de overleving van volwassen vogels zijn opgetreden.

De oorzaak van de achteruitgang kan daarom niet liggen in afschot van Kieviten in het buitenland. De oorzaak zal eerder in ons eigen land gezocht moeten worden en dat betekent dat de reproductie tekort moet schieten. De reproductie valt in twee onderdelen uiteen: het aantal uitgekomen eieren per succesvol nest en de overleving van de kuikens.

Nesten worden in Nederland voor een groot deel door vrijwilligers zo goed mogelijk beschermd, maar de overleving van kuikens is de laatste decennia sterk afgenomen. Bescherming van kuikens vergt een heel andere aanpak dan bescherming van legsels. Kievitkuikens zijn immers nestvlieders die hun eigen kostje bij elkaar moeten zien te scharrelen.

In den lande wordt geëxperimenteerd met maatregelen om de overleving van kuikens te bevorderen. Die maatregelen hebben enerzijds tot doel een veilige opgroeiplek te creëren voor de kuikens en anderzijds dat daar het voedselaanbod voldoende is om vliegvlug te worden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2017/27