RapportLeefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken

Download
Leefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken
Omslag Leefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken

Het Natura 2000-gebied Rijntakken is mede op grond van de aanwezige aantallen van diverse soorten grasetende watervogels aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn (en daarnaast krachtens de Habitatrichtlijn). Door herinrichtingsprojecten en ingrepen in de fysieke leefomgeving, zoals dijkverzwaringsprojecten, kan het leefgebied van deze soorten worden aangetast. Significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen zijn hierbij niet bij voorbaat uit te sluiten. Bij soorten waarvoor de instandhoudingsdoelstelling ruim wordt behaald, wat het geval is voor diverse ganzensoorten, behoeft enige verstoring niet zonder meer te leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. Echter, wanneer een soort onder zijn instandhoudingsdoelstelling zit, dan kan of zal ook een kleine aantasting van het leefgebied al snel leiden tot een significant negatieve effectbeoordeling, want het zal het behalen van de doelstelling verder buiten bereik brengen. Dit geldt voor de Smient, waarvan de aantallen momenteel ver onder de instandhoudingsdoelstelling van 17.900 vogels (seizoensgemiddelde) liggen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/51