RapportBroedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017

Download
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017
Omslag Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017

Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden. Het fungeert als een belangrijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen en wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). Tevens worden de gegevens opgenomen in de biodiversiteitsindicator B3 van OSPAR, t.b.v. de Kaderrichtlijn Marien. Uit de resultaten van 2017 blijkt dat er ten opzichte van de voorgaande jaren weinig verbetering in het broedsucces is opgetreden, en de meeste soorten, Scholekster, Kluut en Noordse Stern voorop, veel te weinig jongen grootbrengen om een stabiele populatie te waarborgen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/72