RapportBroedvogels in Nederland in 2017

Download
Broedvogels in Nederland in 2017
Omslag Broedvogels in Nederland in 2017

Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2017. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. Reproductiemeetnet Waddenzee), het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren, het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het Meetnet Boerenlandvogels (voorheen Meetnet Weidevogels) en het Meetnet Nestkaarten. Het Meetnet Boerenlandvogels combineert de gegevens uit het BMP met die van de (weide)vogelmeetnetten van afzonderlijke provincies (incl. Meetnet Agrarische Soorten, MAS, in met name Groningen en Flevoland). Het Meetnet Zoete Rijkswateren wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Monitoringprogramma Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Daarnaast zijn in deze rapportage resultaten verwerkt van het Constant Effort Sites-project (CES, in 2017 geen onderdeel van het Meetnet Broedvogels).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2019/04