RapportMonitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2019

Download
Monitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2019
Omslag Monitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2019

De Provincie Gelderland heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd een meerjarige inventarisatie van Wespendief uit te voeren met als doel basisgegevens te leveren voor de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan voor de Veluwe.


In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring verricht Sovon via het Meetnet Broedvogels inspanning om met behulp van vrijwilligers trendgegevens te verzamelen van nagenoeg alle soorten broedvogels die in Nederland voorkomen.


Een trend voor Wespendief is met behulp van vrijwilligers en binnen het reguliere meetnet broedvogels lastig te bepalen. Om het aantal territoria van Wespendieven te kunnen registreren moet de waarnemer zich op een punt bevinden met ruim uitzicht over het kronendak van het bos, bij voorkeur vanuit boomtoppen, zodat vliegbanen en met name voedselvluchten kunnen worden gekarteerd.
Uit analyses blijkt dat voor een heimelijke soort als de Wespendief, met een groot territorium, die pas in Nederland arriveert wanneer de bomen volledig in blad zitten, de bestaande methodes voor broedvogelkartering geen goed beeld opleveren van de populatie-grootte of de trend in de populatie-grootte.


Om deze lacune op te vullen heeft Sovon (Stef van Rijn, Symen Deuzeman, Willem van Manen) in opdracht van Provincie Gelderland in 2017-19 drie deelgebieden van de Veluwe onderzocht op aantal en verspreiding van territoria van de Wespendief. In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten van deze inventarisatie en zijn deze vergeleken met beschikbare historische gegevens.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/19