RapportBroedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018

Download
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018
Omslag Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018

Referaat

Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 183, Sovon-rapport 2020/26, Wageningen Marine Research-rapport C069/20. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.


Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die in trilateraal verband representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels wordt uitgevoerd als een ‘early warning’ systeem om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden. Het fungeert als een belangrijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen en wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). Tevens worden de gegevens opgenomen in de biodiversiteitsindicator B3 van OSPAR, t.b.v. de Kaderrichtlijn Marien. Uit de resultaten van 2018 blijkt dat de in eerdere jaren geschetste situatie met betrekking tot slechte broedresultaten weinig is veranderd, al zijn er lokaal en bij sommige soorten positieve uitzonderingen, mede in relatie tot speciale inrichtingsmaatregelen.


Abstract

Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020. Breeding success of coastal breeding birds in the Wadden Sea in 2018. Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment, WOt Technical Report 183, Sovon Report 2020/26, Wageningen Marine Research Report C069/20. Sovon Bird Census Work The Netherlands, Nijmegen.


Data have been collected on the breeding success of several characteristic coastal breeding bird species in the Wadden Sea each year since 2015. Ten bird species considered representative of specific habitats and food groups are being monitored in a trilateral context. The monitoring scheme on breeding success in coastal breeding birds is run as an ‘early warning system’ to follow the reproductive capacity of the bird populations in the Wadden Sea and understand the processes underlying fluctuations in populations. It is a valuable addition to the monitoring of population numbers and is carried out under a trilateral agreement with Germany and Denmark (TMAP). The data are also included in the OSPAR biodiversity indicator B3 under the Marine Strategy Framework Directive. The 2018 results indicate that little has changed in the poor breeding success observed in previous years, although there were some positive exceptions locally and for some species, partly related to special conservation measures.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/26