RapportNatuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Achtergrondrapport

Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Achtergrondrapport.

 

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het bereiken van de natuur- en biodiversiteits-doelstellingen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de Veluwe is daartoe een Natura 2000-beheerplan opgesteld dat op hoofdlijnen aangeeft welke maatregelen de provincie wil treffen.


Eén van die maatregelen is het opstellen en uitwerken van concrete herstelprogramma’s voor een aantal habitats en vogelsoorten van de Veluwe. Uitvoering van de herstelprogramma’s moet op termijn  leiden tot herstel en uitbreiding van habitats en het behalen van de instandhoudingsdoelen voor de soorten op de Veluwe.

Een belangrijk onderdeel van de herstelprogramma’s voor de Veluwe zijn de – nader te bepalen – maatregelen die kunnen of moeten worden getroffen voor 7 soorten van de Europese Vogelrichtlijn waarvoor de Veluwe is aangewezen als Natura 2000-gebied.

De provincie heeft behoefte aan een aantal bouwstenen waarmee zij in staat gesteld wordt om tot een effectief en efficiënt herstelprogramma voor deze soorten te komen. Mede om te waarborgen dat zij hierbij gebruik maakt van de meest actuele wetenschappelijke kennis over de ecologie van de soorten, te treffen maatregelen in hun leefgebieden en de effectiviteit en kosten daarvan, heeft de provincie een consortium van Sovon, Stichting Bargerveen, Bureau ZET en Bosgroep Midden-Nederland een onderzoeksopdracht verstrekt.


Van het uitgevoerde onderzoek wordt verslag gedaan in een hoofdrapport. Gekozen is voor een relatief beknopt hoofdrapport dat focust op hoofdzaken en bereikte resultaten. In dit achtergrondrapport worden inhoudelijke achtergronden en gebruikte methoden op een aantal onderdelen uitvoeriger beschreven. Tevens wordt aandacht besteed aan het proces en de resultaten van een eerste verkenning van (mogelijkheden voor) natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen op de Veluwe bij grondeigenaren/terreinbeheerders.
 

Deze achtergrond-rapportage is gemaakt als onderdeel van het project ‘Soortenherstelprogramma beheer­plan Natura 2000 Veluwe’ dat wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stichting Bargerveen en Bureau ZET in opdracht van de provincie Gelderland. Sovon-rapporten 2020/29 (hoofdrapport) en 2019/76 (soortprofielen) maken onderdeel uit van deze rapportage.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/32