RapportBroedvogels in Nederland in 2019

Download
Broedvogels in Nederland in 2019
Omslag Broedvogels in Nederland in 2019

Het jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2019. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. Reproductiemeetnet Waddenzee), het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren, het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het Meetnet Boerenlandvogels en het Meetnet Nestkaarten. Het Meetnet Boerenlandvogels combineert de gegevens uit het BMP met die van de (weide)vogelmeetnetten van afzonderlijke provincies (incl. Meetnet Agrarische Soorten, MAS, in o.a. Groningen en Flevoland).

Broedvogelmonitoring wordt door Sovon georganiseerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat en de provincies.

Financiering geschiedt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat (Zoete Rijkswateren) en BIJ12 namens de provincies (agrarisch natuurbeheer), ondersteund door Wageningen Environmental Research (WEnR).

Daarnaast zijn in deze rapportage resultaten verwerkt van het Constant Effort Sites-project (CES, in 2019 geen onderdeel van het Meetnet Broedvogels)

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/02