RapportAard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2020 (T0 dynamisch zoneren)

Omslag Aard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2020 (T0 dynamisch zoneren)

Het verstoringsonderzoek bij Westhoek is onderdeel van een groot door het Waddenfonds, LNV en de drie waddenprovincies gefinancierd project Wij&Wad­vogels. In dit project gaat Vogelbescher­ming Nederland samen met verschillende partners aan de slag om het Waddengebied vitaler te maken voor vogels, waarbij er ook oog is voor de mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. Binnen het project kunnen belangrijke verbeteringen voor vogels worden doorgevoerd.

Eén van de deelprojecten is de pilot dynamisch zoneren Westhoek. In dat project wordt een pilot uitgevoerd waarin onderzocht wordt op welke wijze effectieve dynamische zonering vorm kan krijgen. Met dynamische zonering wordt bedoeld dat locaties worden “afgesloten” op de momenten dat vogels kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om broedvogels in de broedtijd, maar in het geval van Westhoek is dat tijdens hoogwater als er vele tienduizenden vogels op de HoogwaterVluchtPlaats (afkorting HVP) bij elkaar rustend wachten op laagwater om weer naar voedsel te kunnen zoeken. Op zulke momenten kunnen mensen voor enorme verstoring zorgen, waarbij de vogels kostbaar energieverlies lijden.

Doel is om in samenspraak met de bewoners, vogelliefhebbers en recreanten deze verstoringsdruk te verminderen en tegelijkertijd de beleving van het gebied te verhogen. Het is belangrijk om de effectiviteit van de ontwikkelde maatregelen vast te leggen. In dat kader is een nulmeting voorzien en een effect meting na realisatie van de afgesproken maatregelen. Dit rapport beschrijft de resultaten van de nulmeting die plaatsvond van juli t/m oktober 2020.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/30