RapportBroedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020

Omslag Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020

Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels.

Doel van het Gelderse meetnet is voor de verschillende Fysisch-Geografische Regio’s binnen Gelderland inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in aantal en verspreiding van kenmerkende broedvogelsoorten van cultuurland. Het gaat hierbij om de regio’s met laagveen en klei-op-veen (Randmeerkust en deel Gelderse Vallei), rivierklei binnendijks (kommen en polders in stroomgebied van Maas en Rijntakken), het winterbed van Maas en Rijntakken (uiterwaarden van Maas, Waal, Rijn en IJssel) en de zandgronden in Gelderse Vallei en Achterhoek. Hiertoe is een selectie van telgebieden begrensd – landschappelijke eenheden van gemiddeld ca. 125 ha – die jaarlijks of met een interval van één of meerdere jaren worden onderzocht.

Sovon is sinds 1999 partner bij de invulling van het meetnet en bij de uitvoering van het veldwerk.

Het uitgangspunt van de provincie is dat de gegevens van de telgebieden naast hun primair signalerende functie ook kunnen worden aangewend ten behoeve van:

  • Effectmonitoring (ook in NEM-kader)
  • Beleidsmonitoring en sturing in het kader van Collectief Weidevogelbeheer, onderdeel van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/31