RapportVoorstudie Jaar van de Merel 2022

Download
Voorstudie Jaar van de Merel 2022
Omslag Voorstudie Jaar van de Merel 2022

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland gaan 2022 uitroepen tot Jaar van de Merel. De Merel is de meest talrijke broedvogel van Nederland, althans tijdens de laatste atlasperiode (2013-15). Sinds Merels de menselijke omgeving verkenden als broedgebied, hebben ze zich hier met zeer groot succes op aangepast. Toch neemt de Merel in recente jaren sterk af (29 procent sinds 2016). De droogte van de afgelopen jaren, de verminderde reproductie en de recente besmettingen met het Usutu-virus spelen hierbij waarschijnlijk een rol, maar de precieze oorzaken zijn onbekend. Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de populatieontwikkeling van de Merel, onderzoeken we in het Jaar van de Merel in 2022 een aantal ecologische aspecten van de soort met de hulp van vogeltellers en een breed publiek. In 2021 treffen we hier de voorbereidingen voor.

Waarom verdient één van de meest algemene vogels van Nederland zoveel speciale aandacht? Je zou zeggen dat de Merel zich prima kan redden, maar het feit dat een algemene vogel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat, roept vraagtekens op. Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? Het Jaar van de Merel geeft de mogelijkheid naar antwoorden te zoeken en extra aandacht te genereren voor de invloed van onder andere ziektes, droogte en de inrichting van urbaan gebied op vogels. Omdat de Merel een algemene soort is, kunnen we veel mensen bij het onderzoek betrekken, zowel de bestaande achterban van fanatieke vogeltellers als een breder, ‘lichtgroen’ publiek. 

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/56