RapportBroedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2021

Download
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2021
Omslag Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2021

Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de internationale Waddenzee, waarmee de aantalsontwikkeling van karakteristieke en algemene broedvogelsoorten van duinen en kwelders wordt gevolgd. De steekproefgebieden (675 ha) liggen ten oosten van de Stuifdijk en ten noorden van het pad dat over de Oosterkwelder loopt, en strekken zich tot waar de begroeide kwelder overgaat in de zandvlakte van de Balg. In dit rapport worden de resultaten van 2021 behandeld.

In het voorjaar van 2021 werden verspreid over de vier steekproefgebieden 43 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan er 8 op de Rode Lijst staan. Veel soorten laten een toename zien, waaronder soorten die het landelijk goed doen, zoals Grauwe Gans en Nijlgans, en soorten die profiteren van het toenemende oppervlak aan duindoornstruweel, zoals Fitis, Rietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Winterkoning, Blauwborst, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Heggenmus, Kneu en Rietgors. Zorgelijk is het snel teruglopende aantal broedparen van de Wulp, waarbij waarnemingen lijken aan te geven dat weinig paren jongen vliegvlug krijgen.

Eilanddekkende tellingen van kolonievogels en enkele zeldzame/karakteristieke broedvogels laten een recordaantal van 351 paar Lepelaar zien, 100 meer dan een jaar eerder. Opvallend is ook het enorme aantal jonge Eiders dat zich aan het begin van de zomer ten zuiden van het eiland bevond. Het ging om maar liefst 1198 juvenielen, het hoogste aantal sinds 2009 en een aantal dat vele malen hoger ligt dan het gemiddelde aantal van 271 jongen in de periode 2010-2019.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met info@sovon.nl.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/71