RapportJonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2021: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

Omslag Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2021: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schattingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwikkeling in het broedsucces van de Nederlandse grutto­­­populatie. Een ontoereikend reproductie-succes is een belangrijk mechanisme achter de gestage aantalsafname van deze soort (Roodbergen et al. 2008, Schekkerman et al. 2009, Kentie et al. 2018).


De methode baseert zich op waarnemingen van vliegvlugge jongen die eerder als kuiken zijn voorzien van kleurringen, op een groot aantal zomerpleisterplaatsen verspreid over Nederland. Na het uitvliegen mengen de gekleurringde vogels zich tussen hun niet geringde soortgenoten. In de pleisterende groepen kan dan worden bepaald welk aandeel van de jonge vogels kleurringen draagt. Het totale aantal jongen dat is gekleurringd gedeeld door de waargenomen kleurringdichtheid geeft een schatting van het totale aantal gruttojongen dat in Nederland is uitgevlogen in dat jaar.

Uit een eerste verkenning (Nijland et al. 2010) bleek dat deze aanpak perspectief biedt op een bruikbare schatting als het jaarlijkse aantal gemerkte ­jongen ten minste enkele honderden bedraagt, en het aantal na het broedseizoen op kleurringen gecontro­leerde juveniele enkele duizenden. Na een proefjaar in 2011 is de methode vanaf 2012 in praktijk gebracht. De huidige rapportage is de tiende op rij (zie Schekkerman 2012-2014, Schekkerman et al. 2016-2020) en geeft een overzicht van de resultaten in 2021. In 2017-2018 is een verbeterde analyse-aanpak ontwikkeld die expliciet rekening houdt met de ongelijke verdeling van de ring- en afleesinspanning over Nederland; op basis hiervan zijn de resultaten uit eerdere jaren herberekend. Een publicatie over deze aanpak en de resultaten over 10 jaar is in voorbereiding (Schekkerman et al. in prep.).


De onderzoeksvraag in dit rapport is: hoeveel jonge Grutto’s zijn er in 2021 in Nederland groot geworden, en hoe groot is de onzekerheidsmarge rondom deze schatting?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/78