ArtikelPleisterende Goudplevieren en Kieviten in Nederland

Trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig.

De Nederlandse polders zijn niet alleen belangrijk voor broedende weidevogels en overwinterende ganzen. Ook enkele doortrekkende en overwinterende steltlopers zijn van oudsher in groten getale in de weilanden en akkers te vinden, zoals Goudplevier en Kievit. Landelijk en ook internationaal gecoördineerde tellingen in het najaar laten sinds eind jaren zeventig grote veranderingen zien in de aantallen en verspreiding van beide soorten.

(Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria and Northern Lapwings Vanellus vanellus in the Netherlands: trends in numbers and distribution since the 1970s)

Uitgever
NOU, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
87
Number
1