ArtikelOverzomerende ganzen in Noord-Nederland

Download
Overzomerende ganzen in Noord-Nederland
Omslag Overzomerende ganzen in Noord-Nederland

Volledige titel: Sovon brengt aantallen en verspreiding van overzomerende ganzen in Noord-Nederland in kaart

Verschillende provincies maakten in de afgelopen tijd bekend hoe ze willen omgaan met de deels nog sterk groeiende populaties ganzen in het broedseizoen. Het tellen van ‘zomerganzen’ werd tot dusverre vooral opgepakt door provinciale wildbeheereenheden, onder regie van de Jagersvereniging. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe vroegen in 2015 aan Sovon om de ganzen op hun grondgebied in juli door middel van professionele tellingen gedetailleerd in kaart te brengen. Doel is om informatie te vergaren over aantallen/verspreiding, habitatgebruik en broedsucces.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
29
Number
2