ArtikelGierzwaluwen inventariseren

Download
Gierzwaluwen inventariseren
Omslag Gierzwaluwen inventariseren

Gierzwaluwen staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van het grote publiek. Op veel plaatsen worden speciale nestkasten geplaatst en neststenen ingemetseld. Via webcams bij de nesten kan de broedcyclus worden gevolgd. Toch behoort juist de Gierzwaluw tot de soorten waarover het minst bekend is. Zo is er geen duidelijkheid over omvang en ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie, en de sturende krachten hierachter.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
22
Number
1