VogelbalansVogelbalans 2012

Download
Vogelbalans 2012
Omslag Vogelbalans 2012

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema boerenland. Nederland bestaat voor 70% uit boerenland; akkers en graslanden staan steeds meer onder druk door de intensieve landbouwmethodes. Kleinschalig cultuurlandschap verdwijnt. Soorten als de veldleeuwerik, patrijs en ringmus laten door deze veranderingen een dramatische afname zien. In deze Vogelbalans 2012 besteden we daarom speciaal aandacht aan de ontwikkelingen van boerenlandvogels, naast algemene trends in de andere landschappen die Nederland rijk is. De gepresenteerde gegevens zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de telprojecten die Sovon samen met het CBS coördineert in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Waar mogelijk worden ook resultaten van speciaal uitgevoerd onderzoek besproken.

Year
2012