VogelbalansVogelbalans 2013

Download
Vogelbalans 2013
Omslag Vogelbalans 2013

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema ganzen.

Deze Vogelbalans 2013 staat voor een belangrijk deel in het teken van ganzen: een soortgroep die niet wordt bedreigd, maar momenteel wel volop in de belangstelling staat. Zowel in Europa als op het Noord-Amerikaanse continent behoren ganzen tot de meest succesvolle vogelsoorten. Ze wisten in de afgelopen decennia te profiteren van het rijke voedselaanbod dat de moderne landbouw ze in de winter biedt, terwijl de jachtdruk in veel landen verminderde. Veel soorten namen dan ook sterk in aantal toe. Zowel in de Arctis als in onze omgeving breidden ze hun broedgebieden uit.

Winterseizoen

De watervogeltellingen van Sovon laten zien dat tegenwoordig op het hoogtepunt van het winterseizoen tot ruim twee miljoen ganzen in ons land verblijven. De meeste daarvan zijn broedvogels uit Noord- en Oost-Europa en de Arctische toendra's tussen Spitsbergen en West-Siberië. Een kleiner, maar groeiend deel heeft betrekking op eigen broedvogels.

Spectaculaire comeback

Grauwe ganzen maakten sinds de jaren zestig een spectaculaire comeback, aanvankelijk gevierd als een natuurbeschermingssucces. De Nederlandse broedpopulatie van de brandgans is inmiddels groter dan die in het Oostzeegebied. Exoten als nijlgans en canadese gans waren eveneens succesvol en koloniseerden zowel ons land als aangrenzende delen van buurlanden.

Zomerseizoen

Over de omvang van de ganzenpopulaties in de zomer zijn we minder goed geïnformeerd, maar schattingen wijzen op een kleine 600.000 vogels. De meerderheid daarvan bestaat uit grauwe ganzen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2013